Avís Legal i Condicions d'Ús de la pàgina web de Els Emmaskarats d'Olot
 1. General. Aquest lloc web és propietat dels Emmaskarats d’Olot, una entitat sense ànim de lucre ubicada a Olot. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació i el compliment, per part de l’usuari, de les obligacions legals estipulades en aquestes Condicions d’Ús i especialment l’acceptació del compromís de no realitzar cap acció descrita en els apartats que es detallen més avall. Si no accepta aquestes condicions d’ús, no es permet a l’usuari utilitzar aquest lloc web i aquest es compromet a no fer-ho.

 2. Ús permès. No es permet utilitzar aquesta pàgina web per a qualsevol propòsit que no sigui l’ús privat i no comercial. Queda prohibit l’ús de qualsevol sistema o programari automatitzat per extreure dades d’aquesta pàgina web per a fins comercials (adquisició de dades o «screen scraping»). Davant l’ús indegut i no autoritzat de la present pàgina web, Els Emmaskarats d’Olot es reserva el dret a exercitar les accions que consideri oportunes, fins i tot a instar procediments judicials sense avís previ.

 3. Propietat intel·lectual. Tota la informació, dades i materials que apareixen en aquest lloc web, incloent-hi els noms, logotips, esdeveniments, preus, etc., així com la combinació de colors i el disseny del lloc web, estan subjectes a drets d’autor, a drets de marca comercial, a drets de bases de dades i / o altres drets de propietat intel·lectual. L’ús dels esmentats elements queda estrictament limitat a propòsits permesos de naturalesa personal i no comercial. Queda prohibit qualsevol altre ús i la reproducció dels esmentats elements sense el previ consentiment per escrit dels Emmaskarats d’Olot, i aquesta circumstància es considerarà un incompliment d’aquestes Condicions d’Ús i una infracció dels drets propietat intel·lectual dels Emmaskarats d’Olot

 4. Limitació de Responsabilitat. Els Emmaskarats d’Olot no es responsabilitza de les pèrdues o danys que resultin de l’ús d’aquest lloc web o de qualsevol altre al qual s’hagi accedit a través d’un enllaç d’aquest lloc web, ni de l’ús de la informació que s’exposa en aquest o en qualsevol altre lloc web.

 5. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web www.emmaskarats.cat que Els Emmaskarats d’Olot posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’accés al mateix implica la seva acceptació sense reserves. La utilització de determinats serveis oferts en aquest lloc es regirà a més per les condicions particulars previstes en cada cas, les quals s’entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

 6. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut del web només i exclusivament si concorren les següents condicions: 1) Que sigui compatible amb les finalitats del web www.emmaskarats.cat 2) Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament la seva utilització amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació publica, transformació o descompilació. 3) Que cap dels continguts relacionats en aquesta web siguin modificats de cap manera. 4) Que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o resta d’imatges que l’acompanyen.

 7. Els Emmaskarats d’Olot es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la seva web, de la configuració i presentació d’aquest i de les condicions d’accés.

 8. Els Emmaskarats d’Olot no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre’ls o actualitzar-los.

 9. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial de Els Emmaskarats d’Olot, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

 10. Tot enllaç de tercers a aquest web ha de ser a la seva pàgina principal o d’entrada.

 11. Els Emmaskartas d’Olot i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals del domicili de l’usuari per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés a aquest web. En el cas que l’usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, Els Emmaskartas d’Olot i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la ciutat de Olot (Espanya).